Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego dr Anna Kadykało z siedzibą przy ulicy Cyprysowej 9/40, 43-600 Jaworzno.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie:

  • wykonania usługi tłumaczenia poświadczonego lub zwykłego. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Dane osobowe zawarte w tłumaczonych dokumentach (w postaci dokumentów/tłumaczeń) oraz korespondencja mailowa będą przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu tłumaczenia. Kopie tłumaczeń poświadczonych (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony na wypadek konieczności wykonania dodatkowego egzemplarza tłumaczenia, na życzenie klienta.
  • dokonania wpisu do Repertorium tłumacza przysięgłego, czyli wykazu czynności tłumacza przysięgłego, obowiązkowego na podstawie ustawy o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności z art. 17 ust. 2 ww. ustawy. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych w repertorium czynności tłumacza przysięgłego oraz innych danych osobowych pozyskanych w związku z tłumaczeniem wynosi 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 29c ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Usunięcie danych osobowych po upływie czteroletniego okresu przechowywania następuje przez zniszczenie repertorium lub anonimizację jego treści.
  • prowadzenia dokumentacji księgowej. W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).
  • doskonalenia zawodowego tłumacza. Pliki, zdjęcia lub skany niektórych dokumentów (w języku wyjściowym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń, pamięci tłumacza). W takim wypadku zostaną podjęte starania, aby były one zanonimizowane. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Państwa dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych. Udostępnienie Państwa danych osobowych innym tłumaczom lub biurom tłumaczeń w celu podjęcia współpracy nad tłumaczeniem nastąpi wyłącznie po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody. W takim przypadku wszystkie Państwa dane zostaną przez nas usunięte, a obowiązek informacyjny i ochrony danych przejdzie na dany podmiot trzeci (innego tłumacza lub biuro tłumaczeń, o czym zostaną Państwo poinformowani). Brak wystąpienia z prośbą o udzielenie takiej zgody oznacza, że dostęp do Państwa danych osobowych ma wyłącznie ww. administrator.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Państwa danych,
  • dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy i sporządzenia tłumaczenia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres e-mail: kadykalo.anna@gmail.com
  • pisemnie na adres siedziby Administratora (43-600 Jaworzno, ul. Cyprysowa 9/40).